Chinese | English
用户名 密码 验证码 验证码
联系客服
当前位置:首页 > 技术服务

2019年新增品系

   由于系统部分功能进行升级补丁,对于"新增品系"以列表的形式对外公开。订购方式请见列表下方。

品系号

品系类型

品系基因型

genomic Feature

影响基因

提供方式

ID

CZ1122

Mutant

dcaf15zko1080a/+

zko1080a

dcaf15

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-72

CZ1123

Mutant

rfx1bzko1081b/+

zko1081b

rfx1b

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-73

CZ1124

Mutant

zko1085a/+

zko1085a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-658

CZ1125

Mutant

zko1085b/+

zko1085b

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-659

CZ1126

Mutant

tsc2zko1086a/+

zko1086a

tsc2

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-74

CZ1127

Mutant

tsc2zko1086b/+

zko1086b

tsc2

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-75

CZ1128

Mutant

pkd1azko1087b/+

zko1087b

pkd1a

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-76

CZ1129

Mutant

si:ch211-202h22.10zko1089a/+

zko1089a

si:ch211-202h22.10

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-77

CZ1130

Mutant

zgc:162848zko1090a/+

zko1090a

zgc:162848

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-80

CZ1131

Mutant

si:ch211-202h22.9zko1091a/+

zko1091a

si:ch211-202h22.9

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-81

CZ1132

Mutant

si:ch211-202h22.7zko1093a/+

zko1093a

si:ch211-202h22.7

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-82

CZ1133

Mutant

cdc25dzko1098a/+

zko1098a

cdc25d

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-83

CZ1134

Mutant

r3hcc1lzko1107a/+

zko1107a

r3hcc1l

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-86

CZ1135

Mutant

khsrpzko1108a/+

zko1108a

khsrp

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-87

CZ1136

Mutant

slc25a23a zko1109a/+

zko1109a

slc25a23a 

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-88

CZ1137

Mutant

si:ch211-196h16.12zko1110a/+

zko1110a

si:ch211-196h16.12

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-89

CZ1138

Mutant

zgc:136864zko1111a/+

zko1111a

zgc:136864

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-90

CZ1139

Mutant

vps54zko1112a/+

zko1112a

vps54

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-91

CZ1140

Mutant

lgalslazko1114a/+

zko1114a

lgalsla

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-92

CZ1141

Mutant

lgalslazko1114b/+

zko1114b

lgalsla

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-93

CZ1142

Mutant

aftphazko1115a/+

zko1115a

aftpha

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-94

CZ1143

Mutant

sertad2azko1116a/+

zko1116a

sertad2a

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-95

CZ1144

Mutant

pane1zko1119a/+

zko1119a

pane1

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-96

CZ1145

Mutant

mri1zko1121a/+

zko1121a

mri1

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-97

CZ1146

Mutant

mri1zko1121b/+

zko1121b

mri1

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-98

CZ1147

Mutant

si:ch211-286b5.4 zko1124a/+

zko1124a

si:ch211-286b5.4 

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-99

CZ1148

Mutant

si:ch211-286b5.9 zko1127a/+

zko1127a

si:ch211-286b5.9 

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-100

CZ1149

Mutant

zko1130a/+

zko1130a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-660

CZ1150

Mutant

umodzko1131a/+

zko1131a

umod

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-101

CZ1151

Mutant

umodzko1131b/+

zko1131b

umod

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-102

CZ1152

Mutant

adgre8zko1133a/+

zko1133a

adgre8

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-103

CZ1153

Mutant

adgre8zko1133b/+

zko1133b

adgre8

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-104

CZ1154

Mutant

si:ch73-341p18.5zko1134a/+

zko1134a

si:ch73-341p18.5

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-105

CZ1155

Mutant

si:ch73-341p18.5zko1134b/+

zko1134b

si:ch73-341p18.5

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-106

CZ1156

Mutant

si:ch73-341p18.7zko1136a/+

zko1136a

si:ch73-341p18.7

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-107

CZ1157

Mutant

si:ch73-341p18.7zko1136b/+

zko1136b

si:ch73-341p18.7

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-108

CZ1158

Mutant

dnajb1bzko1137a/+

zko1137a

dnajb1b

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-109

CZ1159

Mutant

dnajb1bzko1137b/+

zko1137b

dnajb1b

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-110

CZ1160

Mutant

tecrbzko1138a/+

zko1138a

tecrb

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-111

CZ1161

Mutant

tecrbzko1138b/+

zko1138b

tecrb

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-112

CZ1162

Mutant

zgc:77820zko1139a/+

zko1139a

zgc:77820

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-113

CZ1163

Mutant

samd1bzko1141a/+

zko1141a

samd1b

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-114

CZ1164

Mutant

samd1bzko1141b/+

zko1141b

samd1b

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-115

CZ1165

Mutant

si:ch73-343l4.3zko1144a/+

zko1144a

si:ch73-343l4.3

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-116

CZ1166

Mutant

si:ch73-343l4.5zko1147a/+

zko1147a

si:ch73-343l4.5

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-117

CZ1167

Mutant

asf1bbzko1149a/+

zko1149a

asf1bb

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-118

CZ1168

Mutant

asf1bbzko1149b/+

zko1149b

asf1bb

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-119

CZ1169

Mutant

zko1155a/+

zko1155a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-661

CZ1170

Mutant

zko1155b/+

zko1155b

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-662

CZ1171

Mutant

zko1156a/+

zko1156a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-663

CZ1172

Mutant

zko1156b/+

zko1156b

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-664

CZ1173

Mutant

si:dkey-76b14.5zko1157a/+

zko1157a

si:dkey-76b14.5

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-120

CZ1174

Mutant

c3azko1158a/+

zko1158a

c3a

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-121

CZ1175

Mutant

si:dkey-76b14.2zko1160a/+

zko1160a

si:dkey-76b14.2

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-122

CZ1176

Mutant

si:dkey-76b14.2zko1160b/+

zko1160b

si:dkey-76b14.2

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-123

CZ1177

Mutant

zgc:65894zko1161a/+

zko1161a

zgc:65894

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-124

CZ1178

Mutant

zgc:65894zko1161b/+

zko1161b

zgc:65894

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-125

CZ1179

Mutant

zko1162a/+

zko1162a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-665

CZ1180

Mutant

c3bzko1163a/+

zko1163a

c3b

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-126

CZ1181

Mutant

c3czko1164a/+

zko1164a

c3c

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-127

CZ1182

Mutant

zko1167a/+

zko1167a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-666

CZ1183

Mutant

zko1169a/+

zko1169a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-667

CZ1184

Mutant

zko1169b/+

zko1169b

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-668

CZ1185

Mutant

zko1170a/+

zko1170a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-669

CZ1186

Mutant

zko1171b/+

zko1171b

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-670

CZ1187

Mutant

zgc:171452zko1172a/+

zko1172a

zgc:171452

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-128

CZ1188

Mutant

zko1173a/+

zko1173a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-671

CZ1189

Mutant

zko1173b/+

zko1173b

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-672

CZ1190

Mutant

zko1175a/+

zko1175a

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-673

CZ1191

Mutant

zko1175b/+

zko1175b

-

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-674

CZ1192

Mutant

metrnlbzko1192a/+

zko1192a

metrnlb

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-129

CZ1193

Mutant

smu1bzko1194a/+

zko1194a

smu1b

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-130

CZ1194

Mutant

slc27a1bzko1270a/+

zko1270a

slc27a1b

Frozen sperm

ZDB-ALT-171115-131

CZ1195

Mutant

hsf1ihb286/+

ihb286

hsf1

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181009-1

CZ1196

Mutant

hsf1ihb287/+

ihb287

hsf1

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181009-2

CZ1197

Mutant

bbc3ihb288/+

ihb288

bbc3

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181106-10

CZ1198

Mutant

bbc3ihb289/+

ihb289

bbc3

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181106-11

CZ1199

Mutant

rnf185ihb290/+

ihb290

rnf185

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181112-3

CZ1200

Mutant

rnf185ihb291/+

ihb291

rnf185

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181112-4

CZ1201

Mutant

slc39a6ihb292/+

ihb292

slc39a6

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181112-5

CZ1202

Mutant

slc39a6ihb293/+

ihb293

slc39a6

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181112-6

CZ1203

Mutant

hsf1ihb294/+

ihb294

hsf1

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181106-12

CZ1204

Mutant

esr2aihb295/+

ihb295

esr2a

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181119-3

CZ1205

Mutant

esr2aihb296/+

ihb296

esr2a

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190114-1

CZ1208

Mutant

hsp90ab1ihb299/+

ihb299

hsp90ab

Frozen sperm

ZDB-ALT-181119-1

CZ1209

Mutant

hsp90ab1ihb300/+

ihb300

hsp90ab

Frozen sperm

ZDB-ALT-181119-2

CZ1210

Mutant

retihb309/+

ihb309

ret

Frozen sperm

ZDB-ALT-181126-4

CZ1211

Mutant

retihb310/+

ihb310

ret

Frozen sperm

ZDB-ALT-181126-5

CZ1212

Mutant

csnk1a1ihb311/+

ihb311

csnk1a1

Adults&Embryo

 ZDB-ALT-181129-6

CZ1213

Mutant

csnk1a1ihb312/+

ihb312

csnk1a1

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181129-7

CZ1214

Mutant

sult2st3ihb313/+

ihb313

sult2st3

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181129-8

CZ1215

Mutant

tcf7/1bihb315/+

ihb315

tcf7/1b

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181129-10

CZ1216

Mutant

tcf7/2ihb316/+

ihb316

tcf7l2

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181129-11

CZ1217

Mutant

cyp11a2ihb317/+

ihb317

cyp11a2

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181119-12

CZ1218

Mutant

cyp11a2ihb318/+

ihb318

cyp11a2

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181129-13

CZ1219

Mutant

tnfrsf1aihb319/+

ihb319

tnfrsf1a

Frozen sperm

ZDB-ALT-181218-12

CZ1220

Mutant

tnfrsf1aihb320/+

ihb320

tnfrsf1a

Frozen sperm

ZDB-ALT-181218-13

CZ1221

Mutant

ctslihb321/+

ihb321

ctsl

Frozen sperm

ZDB-ALT-181218-14

CZ1222

Mutant

ctslihb322/+

ihb322

ctsl

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181218-15

CZ1223

Mutant

stk33ihb323/+

ihb323

stk33

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181218-16

CZ1224

Mutant

stk33ihb324/+

ihb324

stk33

Frozen sperm

ZDB-ALT-181218-17

CZ1225

Mutant

smpxihb325/+

ihb325

smpx

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181218-18

CZ1226

Mutant

smpxihb326/+

ihb326

smpx

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181218-19

CZ1227

Mutant

hwatsu01sm/+

tsu01sm

hwa

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190417-2

CZ1228

Mutant

hwatsu32c/+

tsu32c

hwa

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190417-1

CZ1229

Transgenic

ihb327Tg/+

ihb327Tg

-

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181226-1

CZ1234

Mutant

elovl2ihb332/+

ihb332

elovl2

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190116-4

CZ1235

Mutant

elovl5ihb333/+

ihb333

elovl5

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190116-5

CZ1236

Mutant

ncp1ihb334/+

ihb334

ncp1

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190123-672

CZ1237

Mutant

ncp1ihb335/+

ihb335

ncp1

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190123-674

CZ1242

Mutant

nsun2ihb340/+

ihb340

nsun2

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190412-15

CZ1243

Mutant

nsun2ihb341/+

ihb341

nsun2

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190412-16

CZ1246

Transgenic

ioz15Tg/+

ioz15Tg

-

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190426-1

CZ1247

Transgenic

ioz16Tg/+

ioz16Tg

-

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190426-2

CZ1248

Transgenic

ioz17Tg/+

ioz17Tg

-

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190426-3

CZ1249

Transgenic

ioz18Tg/+

ioz18Tg

-

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190426-4

CZ1253

Mutant

stat5bihb396/+

ihb396

stat5b

Adults&Embryo

ZDB-ALT-180523-4

CZ262

Mutant

ush2ahzu6/+

hzu6

ush2a

Adults&Embryo

ZDB-ALT-181217-10

CZ408

Mutant

tgfb1atsu8td/+

tsu8td

tgfb1a

Frozen sperm

ZDB-ALT-151230-5

CZ413

Transgenic

tsu33Tg /+

tsu33Tg

Tg(huc:YFP)

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190528-4

CZ414

Transgenic

tsu34Tg /+

tsu34Tg

Tg(fli:mCherry)

Adults&Embryo

ZDB-ALT-190528-5


订购方式:
    

确定需要的品系后,请点击“CZ500品系购买”,之后将该品系放入购物车,按照系统提示订购流程完成即可。请务必在订单备注中,注明所需品系的名称。如:“CZ1195”。
友情链接: 更多
地址:武汉市东湖南路7号中科院水生所; 电话:027-68780570; 网址:http://www.zfish.cn/; 邮箱:zebrafish@ihb.ac.cn
Copyright © 2012 - 2023 国家斑马鱼资源中心 版权所有
鄂ICP备05003091号-2  鄂公网安备42010602003695